Haitalliset vieraslajit, joita ei istuteta

  • Päivitetty: syyskuu 29, 2020
  • Luotu: maaliskuu 22, 2018

Puutarhat, puistot ja viherrakentaminen ovat merkittävä haitallisten vieraslajien leviämisen lähde. Kaupungin istutuksissa tulee käyttää vain sellaisia kasveja, jotka eivät leviä hallitsemattomasti luontoon. Kaupunki on laatinut voimassa olevan lainsäädännön, vieraslajilinjausten ja kirjallisuuslähteiden pohjalta lajiluettelon niistä kasvilajeista ja –lajikkeista, joita ei Helsingin istutuksissa käytetä.

Sisältö

Kuva: haitalliset vieraskasvit
Tarhapiisku (Solidago sp.)

 

Käyttörajoitukset

Helsingin vieraslajilinjauksessa (2015) ja Helsingin rakennettujen viheralueiden kasvien käytön linjauksessa (2009) todetaan, ettei haitallisesti leviäviä vieraslajeja istuteta, kylvetä eikä muutoin levitetä kaupungin omistamille ja hallinnoimille viheralueille ja tonteille. Keskeisenä välineenä haitallisten puutarhakasvien käytön rajoittamisessa on Helsingin kaupunkikasviopas. Oppaan alkuperäiseen versioon (2010) sisältyi luettelo kasveista, joiden käyttöä haluttiin rajoittaa. Luetteloa on sen jälkeen päivitetty useaan otteeseen muuttuneen lainsäädännön ja kertyneen uuden tiedon mukaan. Luettelon tarkoituksena on  ennalta ehkäistä haitallisten kasvien käyttöä uusia julkisia istutuksia suunniteltaessa. 


Käsitteet

Kansallisen vieraslajistrategian (2012) mukaan: 

Vieraslajiksi kutsutaan sellaista luontoon levinnyttä lajia, joka ei alun perin ole kuulunut ekosysteemiin eikä olisi pystynyt sinne omin neuvoin leviämään. Vieraslaji on ylittänyt luontaiset leviämisesteet, kuten mantereen, meren tai vuoriston, ihmisen tietoisella tai tahattomalla myötävaikutuksella. 

Haitallinen vieraslaji on Suomessa jo esiintyvä vieraslaji, joka aiheuttaa tietyllä alueella, tietyssä paikassa tai tiettyyn aikaan välittömästi tai välillisesti ekologista, taloudellista, terveydellistä tai sosiaalista kielteistä vaikututusta tai haittaa, ja tämän lajin aiheuttama haitta vaatii erityisiä toimenpiteitä. Toimenpiteet voivat olla esimerkiksi vaikutusten ennaltaehkäisemistä ja torjuntaa, varhaista havaitsemista ja hävittämistä, leviämisen estämistä ja jatkuvia pitkän aikavälin rajoittamistoimenpiteitä, tai sopeutumista vieraslajien aiheuttamaan haittaan. 

 Tarkkailtava tai paikallisesti haitallinen vieraslaji voi olla  

  1. Suomen rajojen ulkopuolella haitalliseksi todettu vieraslaji, jonka todennäköisyys saapua Suomeen on suuri 
  2. Suomessa paikallisesti esiintyvä vieraslaji, joka olosuhteiden muuttuessa voi muuttua haitalliseksi 

Erityisen haitallisella vieraslajilla tarkoitetaan sellaista Suomessa jo esiintyvää tai tarkkailtavaa potentiaalista vieraslajia, jonka kohdalla tulee ryhtyä nopeasti erityisen tehokkaisiin toimenpiteisiin sen leviämisen estämiseksi ja haittojen torjumiseksi. 

/expand]


Lainsäädäntö

Vieraslajien käyttöä säädetään sekä Euroopan unionin että kansallisella lainsäädännölläEU:n asetus haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta tuli voimaan 1.1.2015 (1143/2014). Asetuksen jälkeen on laadittu EU:n kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelo, johon on listattu ne lajit, joiden maahantuonti, kasvatus, myynti, muu hallussapito ja ympäristöön päästäminen on kielletty kaikissa EU:n kuuluvissa maissa. Luettelo sisältyy Komission vieraslajilainsäädännön täytäntöönpanoasetuksiin (EU 2016/1141, EU 2017/1263, EU 2019/1262). Unionin ensimmäinen luettelo (37 lajia) on tullut voimaan 3.8.2016 ja täydennetty ensimmäisen kerran (12 uutta lajia) 2.8.2017 ja toisen kerran (17 uutta lajia) 15.8.2019.   

Kansallinen vieraslajilaki tuli voimaan 1.1.2016 (1709/2015) ja uudistettu valtioneuvoston vieraslajiasetus 23.5.2019 (704/2019). Suomen kansalliseen vieraslajiasetukseen sisältyy EU:n listalla mainittujen lajien lisäksi kansallisesti merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelo.  

Kansallisesti merkityksellisenä haitallisena vieraslajina pidetään sellaista muuta kuin unionin luetteloon kuuluvaa haitallista vieraslajia, josta saatavilla olevan tieteellisen näytön perusteella voi aiheutua vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle tai muuta vahinkoa luonnonvaraiselle eliöstölle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle.  

Kansallisen vieraslajiasetukseen kirjattuja, vieraslajiluetteloon kuuluvia kasveja ei saa lain ja asetuksen mukaan päästää ympäristöön eikä tarkoituksellisesti tuoda maahan Euroopan unionin ulkopuolelta tai Euroopan unionin jäsenvaltiosta, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa.  


Taulukon johdanto

Haitallisten ja tarkkailtavien vieraskasvien käyttörajoitukset Helsingissä-taulukkoon on koottu luettelo niistä lajeista, joita ei julkisissa istutuksissa istuteta tai kylvetä. Tarkkailtavien lajien istuttaminen on edelleen sallittua, mutta suositellaan niiden korvaamista muilla lajeilla ja lajikkeillaTietämystä lajien haitallisuudesta täydennetään suunnitelmallisesti ja lajiluetteloa sekä käyttörajoituksia päivitetään säännöllisesti. 

Taulukossa kullekin lajille ja lajikkeelle on määritetty käyttörajoitus Helsingissä, joka perustuu lainsäädäntöön, vieraslajilinjauksiin ja tietoon lajien haitallisuudesta. Taulukon haittaluokkaa (haitallinen, erittäin haitallinen, tarkkailtava laji) kuvaavissa sarakkeissa on esitetty sekä Kansallisen vieraslajistrategian (2012) että Helsingin vieraslajilinjauksen (2015) mukainen haittaluokka lajeittain. Helsingin vieraslajien tilanne poikkeaa monessa suhteessa muun Suomen tilanteesta ja siksi lajikohtaiset haittaluokat eroavat joidenkin lajien osalta verrattaessa Helsingin vieraslajilinjausta ja Kansallista vieraslajistrategiaa. Esimerkiksi hamppuvillakko luokiteltiin kansallisessa strategiassa tarkkailtavien haittaluokkaan ja Helsingissä haitallisiin lajeihin, koska Helsingissä hamppuvillakosta oli jo 2010-luvun alussa todettu olevan haittaa ja kasvustojen torjuntatyöt oli aloitettu. Sittemmin laji on lisätty kansalliseen vieraslajiluetteloon. Lainsäädännössä mainitut lajit löytyvät taulukon viimeisestä sarakkeesta. Lähteenä on käytetty EU:n vieraslajiluetteloa (viimeisin täydennys 15.8.2019) ja kansallinen vieraslajiasetuksen lajiluetteloa (23.5.2019). 

Suurinta osaa taulukon lajeista ei ole enää pitkään aikaan istutettu tai niiden istuttaminen Helsinkiin on ollut vähäistä. Uusissa viherrakentamisen kohteissa, kuten maisemapelloilla ja hulevesiaiheissa, on kokemusten kautta huomattu joidenkin lajien haitallisuus ja ne ovat päätyneet luetteloon. Kokeiltaessa uusia viheralueiden koristekasvilajeja ja -lajikkeita, tulee erityistä huomiota kiinnittää niiden potentiaaliseen leviämisuhkaan. Monille haitallisille vieraslajeille, joita on käytetty koristekasveina, etsitään korvaavia haitattomia lajeja ja lajikkeita. Kurtturuusua korvaavia lajeja ja lajikkeita on listattu tänne. 


Taulukko on päivitetty keväällä 2020.
Voit tarvittaessa ladata tästä taulukon omalle koneellesi Excel-muodossa.

Avaa taulukko näkyville tästä (Haitalliset vieraskasvit)

Suositus vieraskasvien käytöstä

Tieteellinen nimiSuomalainen nimiKasviryhmäSuositus HelsingissäHelsingin vieraslajilinjauksen haittaluokka (2015)
- erittäin haitallinen
-haitallinen
-tarkkailtava
Kansallisen strategian haittaluokka (2012)
- erittäin haitallinen
- haitallinen
- tarkkailtava
Lainsäädännön säätelemät haitalliset vieraslajit
- EU-luettelo
- Kansallinen luettelo
Abies balsameapalsamipihtalehtipuutarkkaillaan leviämistä luonnonalueille, ei käyttörajoituksiatarkkailtavatarkkailtava
Abies sibiricasiperianpihtalehtipuutarkkaillaan leviämistä luonnonalueille, ei käyttörajoituksiatarkkailtavatarkkailtava
Acer pseudoplatanusvuorivaahteralehtipuuEI ISTUTETAtarkkailtavatarkkailtava
Prunus pennsylvanicapilvikirsikkalehtipuutarkkaillaan leviämistä luonnonalueille, ei käyttörajoituksiatarkkailtavatarkkailtava
Thuja plicatajättituijalehtipuutarkkaillaan leviämistä luonnonalueille, ei käyttörajoituksiatarkkailtavatarkkailtava
Amelanchier spicataisotuomipihlajalehtipensasEI ISTUTETAhaitallinenhaitallinen
Cornus alba idänkanukka (perusmuoto)lehtipensasEI ISTUTETA (käyttörajoitus ei koske lajikkeita)haitallinentarkkailtava
Cornus alba ssp.stoloniferalännenpensaskanukkalehtipensastarkkaillaan leviämistä luonnonalueille, ei käyttörajoituksiatarkkailtavatarkkailtava
Rosa rugosa (perusmuoto)kurtturuusu( perusmuoto)lehtipensasEI ISTUTETA (käyttörajoitus ei koske tarhakurtturuusuja)erittäin haitallinenerittäin haitallinenKansallinen luettelo
Rosa rugosa f. albakurtturuusu( perusmuodon valkokukkainen muoto)lehtipensasEI ISTUTETAerittäin haitallinenerittäin haitallinenKansallinen luettelo
Sambucus racemosaterttuseljalehtipensasEI ISTUTETAhaitallinenhaitallinen
Sorbaria sorbifoliaviitapihlaja-angervolehtipensasEI ISTUTETA haitallinentarkkailtava
Alchemilla mollisjättipoimulehtiruohovartinen kasvitarkkaillaan leviämistä luonnonalueille, erityisesti rantojen ja arvoniittyjen läheisyydessä, ei käyttörajoituksiatarkkailtava
Convolvulus sepium ssp.sepium valkokarhunköynnös, elämänlankaruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄhaitallinenhaitallinen
Convolvulus sepium ssp. spectabilispunakarhunköynnös, elämänlankaruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄhaitallinenhaitallinen
Erythranthe guttatatäpläapinankukkaruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄ
Gunnera tinctoriavärigunneraruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄEU-luettelo
Heracleum mantegazzianumkaukasianjättiputkiruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄerittäin haitallinenerittäin haitallinenEU-luettelo
Heracleum persicumpersianjättiputkiruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄerittäin haitallinenerittäin haitallinenEU-luettelo
Heracleum sosnowskyiarmenianjättiputkiruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄerittäin haitallinenerittäin haitallinenEU-luettelo
Impatiens capensislännenpalsamiruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄhaitallinenhaitallinenKansallinen luettelo
Impatiens glanduliferajättipalsamiruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄhaitallinenhaitallinenEU-luettelo
Jakobaea cannabifoliahamppuvillakkoruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄhaitallinentarkkailtavaKansallinen luettelo
Lupinus nootkatensisalaskanlupiiniruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄtarkkailtavatarkkailtavaKansallinen luettelo
Lupinus polyphylluskomealupiiniruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄhaitallinenhaitallinenKansallinen luettelo
Lysichiton americanuskeltamajavankaaliruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄhaitallinentarkkailtavaEU-luettelo
Petasites hybridusetelänruttojuuriruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄhaitallinenhaitallinen
Petasites japonicus ssp. Giganteusjapaninruttojuuriruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄhaitallinentarkkailtava
Poa chaixiipuistonurmikkaruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄtarkkailtava
Reynoutria x bohemicahörtsätatarruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄhaitallinenhaitallinenKansallinen luettelo
Reynoutria japonicajapanintatarruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄhaitallinenhaitallinenKansallinen luettelo
Reynoutria sachalinensisjättitatarruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄhaitallinenhaitallinenKansallinen luettelo
Solidago altissimakorkeapiiskuruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄhaitallinenhaitallinen
Solidago canadensiskanadanpiiskuruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄhaitallinenhaitallinen
Solidago Canadensis-ryhmä 'Leraft', 'Golden Mosa'tarhapiiskuruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄ
Solidago giganteaisopiiskuruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄhaitallinenhaitallinen
Symphyotrichum salignumpajuasteriruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄhaitallinenhaitallinen
Symphytum officinale var. bohemicumvalkorohtoraunioyrttiruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄtarkkailtavatarkkailtava
Symphytum officinale var. officinaletummarohtoraunioyrttiruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄtarkkailtavatarkkailtava
Symphytum uplandicumruotsinraunioyrttiruohovartinen kasviEI ISTUTETA/KYLVETÄtarkkailtavatarkkailtava
Cabomba carolinianakarheaviuhkalehtivesikasviEI ISTUTETAEU-luettelo
Ceratophyllum submersumhentokarvalehtivesikasviEI ISTUTETAtarkkailtavatarkkailtava
Eichornia crassipeskellusvesihyasinttivesikasviEI ISTUTETAEU-luettelo
Elodea canadensiskanadanvesiruttovesikasviEI ISTUTETAhaitallinenhaitallinenKansallinen luettelo
Elodea nuttalliikiehkuravesiruttovesikasviEI ISTUTETAtarkkailtavatarkkailtavaEU-luettelo
Glyceria maximaisosorsimovesikasviEI ISTUTETAhaitallinenhaitallinen
Hydrocotyle ranunculoidessumasammakonputkivesikasviEI ISTUTETAEU-luettelo
Lagarosiphon majorafrikanvesihäntävesikasviEI ISTUTETAEU-luettelo
Myriophyllum aquaticumisoärviävesikasviEI ISTUTETAEU-luettelo
Nymphoides peltatalammikkivesikasviEI ISTUTETAtarkkailtavatarkkailtava
Anagallis arvensispeltopuna-alpimaisemapeltokasviEI ISTUTETA/KYLVETÄtarkkailtava
Galega orientalisrehuvuohenhernemaisemapeltokasviEI ISTUTETA/KYLVETÄhaitallinentarkkailtava
Papaver rhoeassilkkiunikkomaisemapeltokasviEI ISTUTETA/KYLVETÄtarkkailtava
Asclepias syriacamesisilkkiyrttikausikasviEI ISTUTETA/KYLVETÄEU-luettelo
Cenchrus setaceus (Pennisetum setaceum)arabiansulkaheinäkausikasviEI ISTUTETA/KYLVETÄEU-luettelo