2. Ruohovartisten kasvien peruslajisto

 • Päivitetty: tammikuu 4, 2021
 • Luotu: maaliskuu 4, 2020

Suositeltavien kasvilajien ja lajikkeiden hakutaulukot – puuvartisista kasveista, ruohovartisista kasveista ja kukkivista sipulikasveista – ovat Helsingin Kaupunkikasvioppaan sydän.

Ruohovartisten kasvien eli perennojen peruslajiston hakutaulukkoon on koottu Helsinkiin suositeltavat ruohovartiset koristekasvit ja luonnonkasvit sekä heinät. Erilaisia hakusanoja yhdistämällä taulukko suodattaa lajit käyttösuositusten ja -alueiden, ominaisuuksien ja monimuotoisuusarvojen perusteella. Perennojen ominaisuustietoihin on koottu muuttumattomia ominaisuuksia ja suosituksia kasvien käyttökohteista. Taulukosta voi hakea suositeltavia perennoja mm. perinteisiin perennaryhmiin, katualueille, hulevesikohteisiin, dynaamisten istutusten eri kerroksiin ja metsäpuutarhaan.

Sisältö


Annalan huvilapuutarhan perennoja 

Yleistä

Ruohovartisten kasvien lajisuositukset perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusten tuloksiin hankkeista, joissa on selvitetty ruohovartisten kasvien menestymistä erilaisissa puisto-, katualue- ja hulevesikohteissa sekä Helsingin kaupungin teettämiin opinnäytetöihin ja julkaisuihin Helsingin dynaamisista istutuksista. Suosituksen on koonnut Sirkka Juhanoja Luonnonvarakeskuksesta. 

Hakutaulukon lähtökohtana on, että oppaassa esiteltyjä kasveja kasvatetaan Suomessa. Suositeltaviksi lajeiksi on hyväksytty kasveja, joiden menestymisestä ja soveltuvuudesta julkisiin istutuksiin on olemassa tutkittua tai kokemusperäistä tietoa riittävän pitkältä ajalta. Hyvin voimakkaasti leviäviä lajeja ei ole otettu mukaan, mikäli niiden leviäminen uhkaa muita lajeja. Haitallisia vieraslajeja ei ole hyväksytty mukaan.  

Jos tieteellisen nimen yhteydessä on esitetty kanta- tai lajikenimi, suositus koskee nimenomaisesti kyseistä kantaa tai lajiketta. Jos on pelkkä tieteellinen nimi, suositus koskee kyseistä lajia, jossa ei tiedetä esiintyvän suurta vaihtelua. Lajikesarakkeessa esitetyt lajikkeet on todettu Suomessa menestyviksi.  

Kasvilajeista on hakutoiminnoilla saatavissa tietoja ja suosituksia eri teemoilla: 

 • perusominaisuudet: myrkyllisyys, luonnonvaraisuus Suomessa, FinE-kasvi, heinäkasvi 
 • kasvuominaisuudet: mätästävyys, kasvunopeus, kasvurytmi, korkeusluokka, talvenkestävyys, pitkäikäisyys, tuennan tarve 
 • leviävyys: leviävyys siemenestä tai kasvullisesti
 • juuristo: juuristotyyppi (tieto puutteellista) 
 • koristearvo eri vuodenaikoina: syysväri, talviasu 
 • käyttökohteet:  käyttö ryhmissä, katualueilla, hulevesikohteissa, dynaamisissa istutuksissa, metsäpuutarhassa, peittokasvina
 • käyttö hulevesialueilla: soveltuvuus hulevesikohteiden erilaisiin kosteusoloihin 
 • käyttö dynaamisissa istutuksissa: soveltuvuus dynaamisten istutusten eri kerroksiin 
 • monimuotoisuuden edistäminen: käyttökelpoisuus mesi- tai siitepölykasvina, perhoskasvina tai lintujen ravintokasvina 

Miten haen lajeja taulukosta?

 

Sanahakupalkki sijaitsee hakutaulukon oikeassa yläkulmassa. Hakusanoja ei tarvitse erotella pilkuilla. Luettelosta voi hakea seuraavilla, teemoittain ryhmitellyillä hakusanoilla tai niiden osilla (hakusanat lihavoitu ja kursivoitu) 

Kaikkia hakusanoja voi yhdistää vapaasti.  

 1. hakuesimerkki: Haulla luonnonkasvi vesirajaan taulukko listaa kaikki Suomessa luonnonvaraiset ruohovartiset kasvit, jotka menestyvät hulevesikohteissa vesirajassa  
 2. hakuesimerkki: Haulla perhos reuna ryhmissä taulukko listaa kaikki perinteisten perennaryhmien reunakasveiksi soveltuvat perennat, jotka houkuttelevat perhosia.

 


Hakusanojen selitykset

 

Perusominaisuudet 

Suomessa luonnonkasvi: Suomessa tavattava luonnonvarainen laji 

FinE-kasvi: Suomessa tutkittu, terve, lajikeaito ja tasalaatuinen, käyttö- ja koristearvoltaan hyvä kasvi. FinE-kasvit lisätään testatuista emokasveista, jotka on puhdistettu tärkeimmistä kasvitaudeista. FinE-kasvit on valittu suomalaisen kasvitutkimuksen tuloksina 

Heinäkasvi:  Poaceae-heimoon kuuluvia yksisirkkaisia kasveja eri kasvisuvuista. Suosituksissa on mukana n. 15 eri sukuihin kuuluvaa heinäkasvia. Kasvutavaltaan heinämäisiä ovat myös sarat (Carex) ja vihvilät (Juncus) 

Myrkyllinen: Kasvi on kokonaan tai joistakin osistaan myrkyllinen tai ihoärsytystä aiheuttava. Tiedot perustuvat pääosin HUS:in myrkytystietokeskuksen listaan, osittain kirjallisuuteen (viitteet lopussa).  


Kasvuominaisuudet  

Koko: Kasvin korkeus (suuntaa-antava); korkea vähintään noin 120 cm; keskikokoinen noin 50-120 cm; matala < 50 cm. 

Mätästävä/löyhästi mätästävä: Kasvutavan kuvaus: merkitty heinille, osmankäämeille, saroille ja vihvilöille. 

Kehittyy hitaasti: Kasvi saavuttaa täyden koon ja runsaan kukinnan vasta toisena tai kolmantena vuonna istutuksesta. 

Lähtee keväällä aikaisin/myöhään kasvuun: Kasvuunlähtö on säännöllisesti useita muita lajeja aikaisempi tai myöhäisempi. 

Taantuu nopeasti: Kasvusto heikkenee ja harvenee muutaman vuoden kuluessa ja vaatii uudistamisen. 

Arka keväthalloille: Kasvi saa herkästi vioituksia kasvukauden alkupuolella esiintyvistä halloista. 

Vaatii tuennan tai tanakan vieruslajin: Kasvilla on taipumus taipua tai lamota ilman tukea.  


Koristearvo eri vuodenaikoina 

Lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen: Tämä ominaisuus koskee lähinnä vain lajeja, joilla melko lyhytkestoisen kukinnan jälkeen lehtien muoto ja väri säilyvät pitkään näyttävinä. Tämä ominaisuus on merkitty Iris-, Carex– ja Hemerocallis-lajeille. 

Lakastuu aikaisin: Kasvi kellastuu, muuttuu ruskeaksi tai kuihtuu kokonaan kesken kasvukauden. 

Hyvä syysväri: Kasvi saa selvästi erottuvan koristeellisen syysvärityksen. 

Talventörröttäjä: Kasvi säilyttää pystyn rakenteensa talvella. Näyttävä talviasuisena. Lintujen talviravintokasvi.   


Leviävyys 

Leviää voimakkaasti siemenestä: Laji kasvattaa runsaasti siementaimia, jotka leviävät laajahkolle alueelle.  

Leviää maarönsyillä/leviää voimakkaasti maarönsyillä: Laji laajentaa kasvualaansa pääasiassa maarönsyjen avulla. Leviäminen on voimakasta, jos rönsyt leviävät kauas lähtöpaikasta.


Juuristo 

Syvä paalujuuri, syvä haaroittuva juuristo, syväjuurinen: Merkitty, jos on tiedossa. Lista ei ole kattava, koska tietoa ei ole saatavilla. 


Käyttökohteet 

Perennat ryhmissä: Kasvi sopii käytettäväksi lähes kaikenlaisissa perennaistutuksissa. Sopii monenlaisiin käyttökohteisiin: massaistutuksiin, perinteisiin ryhmiin ja dynaamisiin istutuksiin. 

Ei massaistutuksiin: Kasvi ei sovellu massaistutuksiin jonkin ominaisuutensa vuoksi. 

Katualueille: Kasvi soveltuu käytettäväksi katualueiden rajatuilla viheralueilla. 

Hulevesikohteissa veteen/vesirajaan/kosteaan maahan/vaihtelevaan kosteuteen: Kasvi menestyy, jos sen juuret ovat kokonaan vedessä/joko vedessä tai märässä maassa/kosteassa maassa, joka ei kuivu välillä/kestää myös ajoittaista kasvualustan kuivumista. 

Hulevesikohteissa peruslaji/täydentävä laji: Peruslaji kasvattaa nopeasti vahvan kasvuston, mutta ei tukahduta muita lajeja/täydentävä laji on elinvoimainen, mutta ei muodosta yhtä yhtenäisiä kasvustoja kuin peruslaji. 

Peittokasvi: Laji muodostaa maanpinnan peittävän, yleensä matalahkon yhtenäisen kasvuston. Peittokasvit ovat varmoja, menestyviä lajeja.  

Reunakasvi: Laji muodostaa yhtenäisen, maanpinnan peittävän, vahvan kasvuston. Soveltuu käytettäväksi istutusalueen reunassa. 

Dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen: Kookas laji, jota istutetaan pieninä korkeintaan muutaman yksilön ryhminä; sesonkiteemakerrokseen: keskikorkeita lajeja, jotka kukkivat eri aikaan ja erivärisinä; maanpeittokerrokseen: matalia, varjostusta sietäviä lajeja; täyttökerrokseen: aukkopaikkoihin siemenestä leviäviä tai sipulikukkalajeja. Suositukset ovat ohjeellisisa, eivät poissulkevia. Suositukset perustuvat toistaiseksi vähäiseen kokemukseen.  Tietoja päivitetään.  

Metsäpuutarhaan: Laji soveltuu hoitoluokkaan C.1.1. puistometsä, joka sijaitsee keskeisesti taajamarakenteessa osana kulttuuriympäristöä. Lista ei ole kattava, ja se perustuu osittain keskieurooppalaiseen tietoon, koska kokemusta tai tutkimukseen perustuvaa tietoa Suomesta on vähän. Lajilista on lyhyt, koska metsäympäristöön tehdään istutuksia hyvin harkitusti.  

Pensaiden ja puiden alle: Laji menestyy puiden ja pensaiden alla maanpeittokasvina. 


Monimuotoisuusarvot 

Hyvä mesi- tai siitepölykasvi: Eri hyönteisryhmät käyttävät mettä tai siitepölyä ravinnoksi.  

Perhoskasvi: Kasvi houkuttelee perhosia. Mikkolan ja Tannerin kirjassa Puutarhan perhoskasvit (2001) on esitetty perhoskasvien luokittelu asteikolla 1-5. Arvon 2 saaneilla kasveilla on jonkin verran merkitystä perhoskasveina. Nämä on merkitty perhoskasveina sulkuihin. Arvon 3 saaneet kasvit ovat melko hyviä perhoskasveja esitetyn luokituksen mukaan. Arvoja 3-5 saaneet kasvit on merkitty perhoskasveiksi.   

Lintujen ravintokasvi: Linnut käyttävät siemeniä ravinnoksi etenkin talvella.  


Taulukko on päivitetty helmikuussa 2020.
Voit tarvittaessa ladata tästä taulukon omalle koneellesi Excel-muodossa


Peruslajisto, ruohovartiset

Tieteellinen nimiSuomenkielinen nimiLajikkeitaOminaisuudetKäyttökohteetMonimuotoisuusarvot
- Suomessa luonnonkasvi
- FinE
- Mätästävä/löyhästi mätästävä
- Myrkyllinen
- Koko: korkea/keskikokoinen/matala
- Kehittyy hitaasti
- Lähtee keväällä aikaisin/myöhään kasvuun
- Arka keväthalloille
- Lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen
- Leviää voimakkaasti siemenestä
- Leviää maarönsyillä/leviää voimakkaasti maarönsyillä
- Lakastuu aikaisin
- Hyvä syysväri
- Talventörröttäjä
- Vaatii tuennan tai tanakan vieruslajin
- Taantuu nopeasti
- Syvä paalujuuri, syvä haaroittuva juuristo, syväjuurinen
- Perennat ryhmissä
- Katualueille
- Rajatuille katualueille
- Rajatuille alueille
- Hulevesikohteissa veteen/vesirajaan/kosteaan maahan/vaihtelevaan kosteuteen
- Hulevesikohteissa peruslaji/täydentävä laji
- Peittokasvi
- Reunakasvi
- Dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen/sesonkiteemakerrokseen/
maanpeittokerrokseen/täyttökerrokseen
- Metsäpuutarhaan
- Pensaiden ja puiden alle
- Ei massaistutuksiin
- Hyvä mesi- tai siitepölykasvi
- Perhoskasvi
- Lintujen ravintokasvi
Achillea millefolium 'Cerise Queen'punakärsämökeskikokoinen; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenperhoskasvi
Aconogonon alpinum 'Kesäheila'alppiröyhytatarFinE, keskikokoinen; lakastuu aikaisin; leviää maarönsyilläperennat ryhmissähyvä mesi- tai siitepölykasvi
Aconogonon divaricatumkaitaröyhytatarkorkea; vaatii tuennan; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä
Aconogonon x fennicumsuomenröyhytatarkorkea; talventörröttäjä; leviää maarönsyillä; hyvä syysväriperennat ryhmissä
Aconogonon nakaiipikkuröyhytatarFinE, keskikokoinen; arka keväthalloille; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; peittokasvi
Aconogonon polymorphum 'Johanniswolke'IdänröyhytatarFinE, korkea; talventörröttäjäperennat ryhmissä
Aconogonon weyrichii 'Nina'laavaröyhytatarFinE, korkea; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä
Actaea (Cimicifuga) racemosatähkäkimikkikorkea; myrkyllinen; kehittyy hitaasti; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaanperhoskasvi
Actaea (Cimicifuga) simplexsyyskimikkiAtropurpurea, Brunettekorkea; myrkyllinen; kehittyy hitaasti; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaanperhoskasvi
Alchemilla erythropodareunuspoimulehtimatalaperennat ryhmissä; katualueille: menestynyt välikaistoissa; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeitto- tai täyttökerrokseen
Alisma plantago-aquaticaratamosarpiokeskikokoinen luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää maarönsyillähulevesikohteissa peruslaji veteen
Allium schoenoprasumruoholaukkamatala luonnonkasviperennat ryhmissä; katualueille; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen; muiden lajien joukkoonperhoskasvi
Anaphalis margaritacea 'Neuschnee'helminukkajäkkärämatalaperennat ryhmissä; katualueille; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Anemonidium canadensekanadanvuokkomatala; leviää voimakkaasti maarönsyillärajatuille katualueille; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen
Anthericum liliagotähkähietaliljamatala tai keskikokoinen; leviää maavarren avullaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen
Arnebia pulchraisoprofeetankukkamatalaperennat ryhmissä
Artemisia ludovicianahopeamarunamatala; myrkyllinen; leviää voimakkaasti maarönsyistäperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Aruncus aethusifoliuspikkutöyhtöangervomatala; hyvä syysväriperennat ryhmissä; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaanperhoskasvi
Aruncus dioicusisotöyhtöangervokeskikokoinen; syvä paalujuuriperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Asarum europaeumlehtotaponlehti, peittolehtimatala; myrkyllinen; leviää maarönsyilläpeittokasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle
Aster divaricatusvarjoasterikeskikokoinen; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Aster Dumosus-Ryhmä 'Saarenmaa' ja 'Svets'reunusasterimatala; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Aster Dumosus-.Ryhmä 'Seija'reunusasteriFinE, keskikokoinen; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Aster Dumosus-Ryhmä 'Sini'reunusasterimatala; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Aster ericoideskanerva-asterikeskikokoinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Aster novi-belgii 'Herttoniemi'syysasteriFinE, keskikokoinen tai korkea; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen tai rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Aster sedifoliuspikkuasterikeskikokoinen; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Aster sedifolius 'Nanus'pikkuasterimatala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Astilbe Arendsii-risteymätjaloangervoAmethyst, Brautschleier, Cattleya, Gloria, Hyazinth, Irrlicht, Niinivaara FinE, Satumaa FinE, Weisse Gloriakeskikokoinen; lähtee keväällä hitaasti kasvuun; arka keväthalloille; talventörröttäjäperennat ryhmissäperhoskasvi
Astilbe chinensis var. taguetiiisojaloangervoPurpurkerzekeskikokoinen; lähtee keväällä hitaasti kasvuun; talventörröttäjäperennat ryhmissä; metsäpuutarhaanperhoskasvi
Astilbe Japonica-Ryhmä 'Montgomery'japaninjaloangervokeskikokoinen; lähtee keväällä hitaasti kasvuun; arka keväthalloille; talventörröttäjäperennat ryhmissä; metsäpuutarhaanperhoskasvi
Astilboides tabulariskilpiangervokeskikokoinenperennat ryhmissä
Astrantia majorisotähtiputkikeskikokoinen; altis miinaajakärpäselle; syvä hajajuuristoperennat ryhmissä; ei massaistutuksiin; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Astrantia majorisotähtiputkiRoma, Rosensymphonie, Ruby Cloudkeskikokoinen; altis miinaajakärpäselle; syvä hajajuuristoperennat ryhmissä; ei massaistutuksiin; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Astrantia maximakaukasiantähtiputkikeskikokoinen; altis miinaajakärpäselle; syvä hajajuuristoperennat ryhmissä; ei massaistutuksiin; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Bergenia cordifolia / crassifoliavuorenkilvetmatala; leviää maarönsyilläreunakasvi; metsäpuutarhaanperhoskasvi
Bistorta officinalisisokonnantatarkeskikokoinen; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; peittokasvi; metsäpuutarhaan
Brunnera macrophyllarotkolemmikkimatalaperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Butomus umbellatussarjarimpikeskikokoinen luonnonkasvi; leviää maarönsyillähulevesikohteissa peruslaji veteen
Calamagrostis brachytrichatimanttikastikkakorkea; mätästävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foerster'koristekastikkakorkea; mätästävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Calla palustrissuovehkaluonnonkasvi; myrkyllinen; leviää maarönsyillähulevesikohteissa vesirajaan ja kosteaan maahanhyvä mesi- tai siitepölykasvi
Caltha palustrisrentukkamatala luonnonkasvi; myrkyllinen, voi aiheuttaa ihoärsytystä; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; lakastuu aikaisin; leviää maarönsyillähulevesikohteissa täydentävä laji kosteaan maahan
Campanula glomeratapeurankellomatala tai keskikorkea luonnonkasvi; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maarönsyillä ja siemenestädynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen(perhoskasvi)
Campanula glomeratapeurankelloAlba, Dahurica, Superbamatala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maarönsyillä ja siemenestä; lajikeaitous edellyttää kasvullista lisäystädynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen(perhoskasvi)
Carex acutaviiltosarakeskikokoinen tai korkea luonnonkasvi; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; talventörröttäjä; löyhästi mätästävä; syvä haaroittuva juuristohulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan
Carex acutiformishetesarakeskikokoinen tai korkea luonnonkasvi; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; talventörröttäjä; löyhästi mätästävähulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan
Carex flaccavahasaramatala luonnonkasvi; löyhästi mätästäväperennat ryhmissä; katualueille; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen; ei massaistutuksiin
Carex ovalisjänönsaramatala luonnonkasvi; mätästävä; haaroittuva juuristohulevesikohteissa vaihtelevaan kosteuteen
Carex pseudocyperusvarstasarakeskikokoinen luonnonkasvi; löyhästi mätästävä; talventörröttäjähulevesikohteissa täydentävä laji veteen ja vesirajaan
Carex rhyncophysakaislasarakeskikokoinen luonnonkasvi; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; löyhästi mätästävä; talventörröttäjähulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan
Carex rostratapullosarakeskikokoinen luonnonkasvi; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; löyhästi mätästävä; talventörröttäjähulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan
Carex vesicarialuhtasarakeskikokoinen luonnonkasvi; löyhästi mätästävä; talventörröttäjähulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan
Centaurea jaceaahdekaunokkikeskikokoinen luonnonkasvi; syväjuurinendynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Cephalaria giganteakaukasiankirahvinkukkakorkea; vaatii tuennan tai tanakan vieruskasvinperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen(perhoskasvi)
Cerastium tomentosum 'Silberteppich'hopeahärkkimatala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen(perhoskasvi)
Chelone glabravalkokonnanyrttikeskikokoinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen
Chelone obliqualilakonnanyrttikeskikokoinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen
Coreopsis verticillatasyyskaunosilmämatala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissähyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi; lintujen ravintokasvi
Deschampsia cespitosa ' Bronzeschleier'nurmilauhakorkea; mätästävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Deschampsia flexuosametsälauhakeskikokoinen luonnonkasvi; mätästävä; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäkatualueille; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaan
Dianthus deltoidesketoneilikkamatala luonnonkasvi; myrkyllinen; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; metsäpuutarhaanperhoskasvi
Dicentra formosakesäpikkusydänmatala; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; arka keväthalloilleperennat ryhmissä; reunakasviperhoskasvi
Dicentra Formosa-Ryhmä 'Luxuriant'purppurapikkusydänmatala; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuunperennat ryhmissä; reunakasviperhoskasvi
Dictamnus albusmooseksenpalavapensaskeskikokoinen; myrkyllinen, ihoa ärsyttäväperennat ryhmissä; dynamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaan(perhoskasvi)
Doronicum orientalekevätvuohenjuurimatala; lakastuu aikaisinperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Dracocephalum sibiricumsiperianampiaisyrttikeskikokoinen; vaatii tuen tai tanakan vieruskasvin; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Echinacea pallidarohtopäivänhattukeskikokoinen; syvä paalujuuriperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenperhoskasvi; lintujen ravintokasvi
Echinacea purpureapunahattuAlba, Magnuskeskikokoinen; taantuu nopeasti; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi; lintujen ravintokasvi
Echinops bannaticus/ritrosinipallo-ohdakekorkea tai keskikokoinen; talventörröttäjä; syvä juuristoperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Epimedium x rubrumtarhavarjohiippamatala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen tai maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan
Eryngium planumsinipiikkiputkimm. Blue Hobbitkeskikokoinen; talventörröttäjä; syvä paalujuuriperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Eupatorium maculatumtäpläpunalatvaAtropurpureum; myös valkoinenkorkea; lähtee keväällä myöhään kasvuun; arka keväthalloille; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Eupatorium purpureumpurppurapunalatvakorkea; lähtee keväällä myöhään kasvuun; arka keväthalloille; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Euphorbia cyparissiastarhatyräkki, kuusityräkkimatala; myrkyllinen, ihoa ärsyttävä; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyilläkatualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Euphorbia palustrisrantatyräkkikorkea; myrkyllinen, ihoa ärsyttävä; talventörröttäjä; leviää maarönsyillä; syvä haaroittuva juuristoperennat ryhmissä; hulevesikohteissa peruslaji kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Euphorbia polychromakultatyräkkimatala; myrkyllinen, ihoa ärsyttävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Fallopia japonica var. compactaneidontatarkeskikokoinen; arka keväthalloille; leviää voimakkaasti maarönsyillärajatuille katualueille
Festuca glaucasininatamatala luonnonkasvi; mätästävä; taantuu nopeastiperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen tai täyttökerrokseen; metsäpuutarhaan
Festuca Glauca-Ryhmä 'Blue Select'sininatamatala; mätästävä; taantuu nopeastiperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen tai täyttökerrokseen
Festuca trachyphyllajäykkänatakeskikorkea luonnonkasvi; mätästäväperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen
Filipendula rubra 'Venusta Magnifica'preeria-angervokorkea; lähtee keväällä myöhään kasvuun; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen(hyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi)
Filipendula ulmarianiittymesiangervokeskikokoinen tai korkea luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyillähulevesikohteissa peruslaji kosteaan maahan; metsäpuutarhaan(hyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi)
Fragaria vescaahomansikkamatala luonnonkasvi; leviää maarönsyilläkatualueille; peittokasvi; metsäpuutarhaan(perhoskasvi)
Galium odoratumtuoksumataramatala luonnonkasvi; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle(perhoskasvi )
Galium verumkeltamataramatala luonnonkasvi; syvä pääjuuridynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geranium macrorrhizumtuoksukurjenpolvimm. Album, Bevan, Ingwersen's Variety, Spessart, Wilmamatala; hyvä syysväri; leviää voimakkaasti maarönsyillä ja siemenestäperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden allehyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geranium phaeumtummakurjenpolviAlbum, Sambormatala; leviää voimakkaasti siemenestäpeittokasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geranium platypetalumkaukasiankurjenpolvimatala; leviää voimakkaasti maarönsyilläpeittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen
Geranium renardiinyppykurjenpolvimatalaperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geranium 'Rozanne', 'Summer Skies'jalokurjenpolvimatala; vesimyyrän herkkuakatualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geranium sanguineumverikurjenpolvimyös Albummatala tai keskikokoinen luonnonkasviperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geranium sanguineum 'Max Frei'verikurjenpolvimatala; kehittyy hitaastikatualueille; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geranium sanguineum 'Nanum'verikurjenpolvimatala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; katunalueilla menestynyt välikaistoilla; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geranium sanguineum var. striatumneidonkurjenpolviHempukkaFinE, matalaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geranium sylvaticum ja lajikkeetmetsäkurjenpolvimatala tai keskikokoinen luonnonkasvidynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geranium x cantabrigiensepeittokurjenpolviBiokovo, Cambridge, Karminamatala; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geranium x magnificumtarhakurjenpolvimatala tai keskikokoinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geum coccineumtulikellukkaBorisiimatalaperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi(perhoskasvi)
Gillenia trifoliataperhoangervomatala tai keskikokoinen; kehittyy hitaastiperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Helenium Autumnale-ryhmäsyyshohdekukkaMoerheim Beauty, Pumilum Magnificum, Rotgold, Rubinzwergkeskikokoinen; myrkyllinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Helenium hoopesiikoreahohdekukkamatala tai keskikokoinen; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; taantuu nopeastiperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Helianthus 'Lemon Queen'jaloauringonkukkakorkea; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- ja siitepölykasvi; perhoskasvi
Heliopsis helianthoides var. scabrapäivänsilmäkorkea; vaatii tuennan tai tanakan vieruslajin; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen(hyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi )
Hemerocallis fulva 'Sirkku'rusopäivänliljakeskikokoinen; myrkyllinen; leviää maarönsyillä; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen(perhoskasvi )
Hemerocallis Hybrida-ryhmä 'Apricot' ('Aino')tarhapäivänliljaFinE, keskikokoinen; myrkyllinen; leviää maarönsyillä; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen(perhoskasvi )
Hemerocallis Hybrida-ryhmä 'Kartano'tarhapäivänliljasamankaltaisia 'Sammy Russell', 'Tejas'keskikokoinen; myrkyllinen; leviää maarönsyillä; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen(perhoskasvi )
Hosta Fortunei-Ryhmä 'Stenantha'kartanokuunliljaFinE, keskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta 'Elata'isokuunliljakeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuun; arka keväthalloilleperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta undulta 'Erromena'hämykuunliljakeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta Fortunei-Ryhmä 'Francee'komeakuunliljakeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta Fortunei-Ryhmä 'Hyacinthina'hopeakuunliljakeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuun; talventörröttäjäperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta lancifoliajapaninkuunliljamatala tai keskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta sieboldiana 'Elegans'sinikuunliljakeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuun; arka keväthalloilleperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta sieboldiiraitakuunliljamatala tai keskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; reunakasvi; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta Tarhafunkia-Ryhmä 'Ginko Graig'jalokuunliljamatala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta Tardiana-Ryhmä 'Halcyon'tarhakuunliljamatala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta undulata 'Irish Green'kiiltokuunliljamatala tai keskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta undulata var. univittatakirjokuunliljamatala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hyssopus officinalisiisoppimatala; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestädynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen tai rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Iris halophila var. sodgianaarokurjenmiekkakeskikokoinen tai korkea; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä
Iris pseudacoruskeltakurjenmiekkakorkea luonnonkasvi; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; hulevesikohteissa peruslaji veteen, vesirajaan ja kosteaan maahan
Iris setosakaunokurjenmiekkaKiiminki, Muhoskeskikokoinen tai korkea; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä
Iris sibiricasiperiankurjenmiekka Ceasar's Brother'korkea; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä
Iris Sibirica-RyhmäloistokurjenmiekkaCambridge, Ruffled Velvetkeskikokoinen; myrkyllinen; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeenperennat ryhmissä
Juncus conglomeratuskeräpäävihvilämatala tai keskikokoinen luonnonkasvi; mätästävähulevesikohteissa peruslaji vesirajaan tai kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen
Juncus effususröyhyvihviläkeskikokoinen luonnonkasvi; mätästävähulevesikohteissa peruslaji veteen ja kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Knautia arvensisketoruusuruohokeskikokoinen luonnonkasvi; vesimyyrän herkkuakatualueille; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Koeleria glaucahopeatoppomatala; mätästäväkatualueille; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen
Lamium galeobdolonkeltapeippiGolden Crown, Florentinummatala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maa- ja maarönsyilläpeittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden allehyvä mesi- tai siitepölykasvi
Lamium galeobdolon 'Herman's Pride''keltapeippimatala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; mätästäväperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi
Lamium maculatumhopeatäpläpeippi'Chequers', 'Pink Nancy', 'White Nancy'matala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maarönsyilläpeittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; puiden ja pensaiden allehyvä mesi- tai siitepölykasvi; (perhoskasvi )
Lamprocapnos (Dicentra) spectabilis 'Paula'särkynytsydänkeskikokoinen; myrkyllinen; lakastuu aikaisinperennat ryhmissäperhoskasvi
Lavatera thuringiacaharmaamalvikkikorkea; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; (perhoskasvi)
Leucanthemum vulgarepäivänkakkaramatala tai keskikokoinen luonnonkasvi; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenperhoskasvi
Leymus arenariusrantavehnäkeskikokoinen tai korkea luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyilläkatualueille; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Ligularia dentatakallionauhuskorkea; arka keväthalloille; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenperhoskasvi
Ligularia x hesseisoihtunauhuskorkea; arka keväthalloille; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenperhoskasvi
Ligularia 'Hietala'lapinnauhuskorkea; talventörröttäjä; kestävin ja aikaisin nauhusperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaanperhoskasvi
Ligularia wilsonianakultanauhuskorkea; arka keväthalloille; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaanperhoskasvi
Lilium martagon 'Album'varjoliljakeskikokoinen; kehittyy hitaasti; talventörröttäjä; leviää siemenestä ja sivusipuleistadynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaanperhoskasvi
Luzula niveahopeapiippomatalaperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan
Lychnis chalcedonicapalavarakkauskeskikokoinen; vaatii tuennan tai tanakan vieruskasvinperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenperhoskasvi
Lysimachia nummulariasuikeroalpimatala; leviää voimakkaasti maarönsyillädynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle
Lysimachia punctatatarha-alpikeskikokoinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenperhoskasvi
Lysimachia thyrsifloraterttualpimatala luonnonkasvi; leviää voimakkaasti maarönsyillähulevesikohteissa täydentävä laji veteen ja vesirajaan
Lysimachia vulgarisranta-alpikeskikokoinen luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyillähulevesikohteissa peruslaji vesirajaan ja kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenperhoskasvi
Lythrum salicariapohjanrantakukkaBlush, Rosy Gemkeskikokoinen luonnonkasvi; lähtee keväällä myöhään kasvuun; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; hulevesikohteissa peruslaji vesirajaan ja kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen; lajikkeet menestyvät kuivemmassa maassa paremmin kuin peruslajihyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Macleaya cordatahuisku-unikkokorkea; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Malva moschatamyskimalvakeskikokoinen; myrkyllinen; leviää voimakkaasti siemenestädynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Menyanthes trifoliataraatematala luonnonkasvihulevesikohteissa peruslaji veteen
Miscanthus sinensiselefanttiheinäKleine Silberspinne, Uppsalakorkea; mätästävä; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Molinia caeruleasiniheinämatala luonnonkasvi; mätästävä; kohtalainen talventörröttäjähulevesikohteissa kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Molinia caerulea var. arundinaceaisosiniheinäMoorhexe, Transparentkorkea; mätästävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Monarda didymapunaväriminttuAnillina FinE, Cambridge Scarlet, Rosaliina FinE, Scorpionkeskikokoinen tai korkea; taantuu nopeasti; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyillädynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi; lintujen ravintokasvi
Myosotis scorpioidesluhtalemmikkimatala luonnonkasvi; leviää voimakkaasti siemenestähulevesikohteissa täydentävä laji kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen(perhoskasvi)
Nepeta x faasseniimirrinminttumatala; myrkyllinen; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Nepeta x faasseniimirrinminttu'Walker's Low', 'Six Hill's Giant'keskikokoinen; myrkyllinen; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueill; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Nepeta subsessiliskollinminttumatalaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Omphalodes vernakevätkaihonkukkamatala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle
Origanum vulgaremäkimeiramimatala luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestädynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Pachysandra terminalisvarjoyrttimatala (varpu); leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle
Paeonia anomalakuolanpionikeskikokoinen tai korkea; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; syvä hajajuuristoperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen
Phlox stoloniferarönsyleimumatala; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alleperhoskasvi
Physostegia virginianakellopeippikeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuun; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen
Pilosella officinarumhuopakeltanomatala luonnonkasvi; leviää maarönsyilläkatualueille; metsäpuutarhaan
Polemoniun caeruleumlehtosinilatvamatala tai keskikokoinen; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Polygonatum multiflorumlehtokielokeskikokoinen; kehittyy hitaasti; myrkyllinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaan
Pulmonaria saccharatavalkotäpläimikkäMrs. Moonmatala; lehtien koristearvo paranee kukinnan jälkeenperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle(hyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi)
Ratibida pinnatapreeriakeltahattukeskikokoinen tai korkeaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenoletus: hyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Rheum palmatumkoristeraparperikorkea; lehti myrkyllinen; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Salvia nemorosalehtosalviamatala; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Salvia x sylvestrisloistosalviaBlauhügel, Caradonnamatala; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Sanguisorba hakusanensiskomealuppiokorkea; arka keväthalloilleperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen(perhoskasvi)
Sanguisorba japonensisjapaninluppioFinE, korkea; arka keväthalloilleperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen(perhoskasvi )
Sanguisorba officinalis 'Tanna'punaluppiokorkea luonnonkasvi; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen(perhoskasvi )
Sanguisorba tenuifolia 'Alba'kiiltoluppiokeskikokoinen; vaatii tuennan tai tanakan vieruskasvinperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen(perhoskasvi)
Scirpus sylvaticuskorpikaislakeskikorkea luonnonkasvi; leviää voimakkaasti maarönsyillä; syvä haaroittuva juuristohulevesikohteissa varauksin veteen, vesirajaan ja kosteaan maahan
Sedum 'Herbstfreude'komeamaksaruohomatala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Sedum 'Matrona'isomaksaruohomatala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Sedum spurium 'Summer Joy'kaukaasianmaksaruohomatala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvihyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Sedum telephiumisomaksaruohomatala luonnonkasvidynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Senecio doriadorianvillakkokorkea; myrkyllinen; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen(perhoskasvi )
Sesleria caeruleasinilupikkamatala luonnonkasvi; mätästävä; talventörröttäjäkatualueille; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen
Silene dioicapuna-ailakkimatala tai keskikokoinen luonnonkasvi; emikasvi talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestähulevesikohteissa täydentävä laji kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Sparganium erectumhaarapalpakkokeskikokoinen luonnonkasvi; leviää voimakkaasti maarönsyillähulevesikohteissa peruslaji veteen
Sporobolus heterolepispreeriaheinämatala koristeheinä; mätästävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai maanpeittokerrokseen
Stachys byzanthinanukkapähkämömatalaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Stachys macranthajalopähkämökeskikokoinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; peittokasvi; reunuskasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Tanacetum vulgarepietaryrttikeskikokoinen luonnonkasvi; talventörröttäjädynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenperhoskasvi
Telekia speciosaauringontähtikorkea; talventörröttäjä; syväjuurinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Thalictrum aquilegifoliumlehtoängelmäkeskikokoinen luonnonkasvi; vaatii tuennan tai tanakan vieruskasvinperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Thymus praecoxharmaa-ajuruohoMinor, Pink Schinz, var. pseudolanuginosusmatala; leviää maarönsyilläkatualueille; metsäpuutarhaan
Thymus serpyllumkangasajuruohoAlbus FinE, Coccineus, Magic Carpet, var. Ericoides FinEmatala luonnonkasvi; leviää maarönsyilläkatualueille; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Tiarella cordifoliarönsytiarellamatala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen;
Trollius asiaticusaasiankulleromatala; lakastuu aikaisin; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen
Trollius chinensiskesäkulleroGolden Queenmatala tai keskikokoinen; lakastuu aikaisin; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen
Trollius europaeusniittykulleromatala tai keskikokoinen luonnonkasvi; lakastuu aikaisin; talventörröttäjä; pysty juurakkoperennat ryhmissä; hulevesikohteissa täydentävä laji kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen
Typha angustifoliakapeaosmankäämikorkea luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää maarönsyillähulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan
Waldsteinia ternatarönsyansikkamatala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan
Verbena hastatatähkäverbenaAlba, Roseakorkea; leviää voimakkaasti siemenestädynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Veronica austriaca subsp. teucriumloistotädykematalaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Veronica longifoliarantatädykeAlbakeskikokoinen luonnonkasvi; talventörröttäjähulevesikohteissa täydentävä laji kosteassa maassa; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Veronicastrum sibiricumidäntädykkökorkea; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Veronicastrum virginicum (Veronica virginica) sininenvirginiantädykkökorkea; aikaisempi kuin lajikkeet; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Veronicastrum virginicum (Veronica virginica)virginiantädykköAlba, Roseakorkea; talventörröttäjä; lajikkeet myöhäisempiä kuin peruslajiperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Vinca minorpikkutalviomatala; leviää voimakkaasti maarönsyilläpeittokasvi
Viscaria vulgarismäkitervakkomatala luonnonkasvi; talventörröttäjä; paalujuuriperennat ryhmissä; katualueille; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi